Samenvatting (deel) hoofdstuk Nectar 4 vwo


Klik voor openen PowerPoint presentatie op afbeelding.

H1 Gedrag

definitie, opbouw gedragssysteem, gedrag bepalende factoren, prikkels, varianten van leren, sociaal gedrag, communicatie, gedrag mens – dier en gedragsonderzoek


H6 Soorten en populaties

soort, wetenschappelijke naamgeving, populatie, bepalen populatiegrootte en -dichtheid, indeling ecosysteem, (a)biotische factoren, tolerantiecurve, predator-prooi-diagram, varianten symbiose, inter- en intraspecifieke relaties

H7 Evolutie

creationisme, Darwinisme, soortvorming, Darwinvinken, argumenten voor/tegen evolutie, fossielen, homologe / analoge / rudimentaire organen, biogenese, missing link, proef Miller, endosymbiosetheorie


8.3 Kringlopen in ecosystemen

rol (an)aërobe bacteriën bij stikstofkringloop

8.4 Veranderende ecosystemen

Successie, pionierecosysteem, pionierstadium, climaxecosysteem, climaxstadium, primaire en secundaire successie