Samenvatting (deel) hoofdstuk Nectar 4 vwo


Klik voor openen PowerPoint presentatie op afbeelding.

H1 Gedrag

definitie, opbouw gedragssysteem, gedrag bepalende factoren, prikkels, varianten van leren, sociaal gedrag, communicatie, gedrag mens – dier en gedragsonderzoek


H6 Soorten en populaties

soort, wetenschappelijke naamgeving, populatie, bepalen populatiegrootte en -dichtheid, indeling ecosysteem, (a)biotische factoren, tolerantiecurve, predator-prooi-diagram, varianten symbiose, inter- en intraspecifieke relaties

H7 Evolutie

creationisme, Darwinisme, soortvorming, Darwinvinken, argumenten voor/tegen evolutie, fossielen, homologe / analoge / rudimentaire organen, biogenese, missing link, proef Miller, endosymbiosetheorie


8.3 Kringlopen in ecosystemen

rol (an)aërobe bacteriën bij stikstofkringloop

8.4 Veranderende ecosystemen

Successie, pionierecosysteem, pionierstadium, climaxecosysteem, climaxstadium, primaire en secundaire successie


Deel deze pagina