Dissimilatie van glucose

Anaëroob (gisting)

 • Alcoholische gisting: C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi → 2 C2H6O + 2 CO2 + 2 ATP
 • Melkzuurgisting: C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi → 2 C3H6O3 + 2 ATPAëroob (verbranding)

C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O + 38 ADP + 38 Pi → 6 CO2 + 12 H2O + 38 ATP (brutoreactie)

De aërobe dissimilatie van glucose bestaat uit drie stappen:

 1. Glycolyse (in cytoplasma)De afbraak van één C6 molecuul in twee C3 moleculen. Er ontstaat ATP en NADH2
 1. Citroenzuurcyclus (in mitochondriën)Decarboxylering vindt plaats. Er ontstaat NADH2, FADH2 en GTP. Er ontstaan CO2-moleculen.
 1. Oxidatieve fosforylering (ook wel ademhalingsketen)De energierijke elektronen van NADH2, FADH2 en GTP worden via verschillende electronenacceptoren doorgegeven. De energie die hierbij vrijkomt, wordt vastgelegd in ATP.

Eén mol glucose (ook wel 6,02 x 1023 moleculen of 180,16 gram) bevat 2830 kJ aan energie. Hiervan komt 2/3 vrij in de vorm van warmte en 1/3 wordt vastgelegd in ATP moleculen. Bij de afbraak van één molecuul glucose komen 38 moleculen ATP vrij.Het vastleggen van energie

 1. Vorming van ATP
  • De energie die vrijkomt bij de dissimilatie wordt vastgelegd in ATP (fosforylering).
  • ADP + Pi + E → ATP
  • De energie kan weer vrijkomen door de afsplitsing van de derde fosfaatgroep. Deze energie wordt gebruikt voor allerlei levensprocessen, bijvoorbeeld: assimilatie, beweging, actief transport, etc.
van ADP naar ATP
Van ADP naar ATP
 1. Energierijke elektronen die vrijkomen, worden gebonden aan NAD (NADP bij de fotosynthese of FAD)
  • 2e- + NAD+ + H+ → NADH
  • We noemen NAD een elektronenacceptor of waterstofacceptor. NAD noemen we geoxideerd, NADH noemen we gereduceerd.

Links

Deel deze pagina